Privacyverklaring Adem-Ing

Adem-Ing verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens krijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Ingeborg Opschoor-Bergen
De Twijnen 27
2841DB Moordrecht
KvKnummer: 64408108

Adem-Ing verwerkt de volgende persoonsgegevens:
⦁ NAW-gegevens
⦁ Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
⦁ Geboortedatum
⦁ Geslacht
⦁ Burgerlijke staat
⦁ Beroep
⦁ Eerder gestelde diagnoses
⦁ Gebruik van medicatie
⦁ Inhoud van therapie (Datums sessies, aanpak, resultaten, verloop; score vragenlijsten; evaluatie; aandachtspunten; huiswerk voor cliënt;
⦁ gespreksverslagen, logboek, vragenlijsten)

Adem-Ing verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
⦁ Het onderhouden van contact;
⦁ Het bieden van een individueel behandeltraject voor Adem-en Ontspanningstherapie;
⦁ Een goede en efficiënte dienstverlening;
⦁ Beheer van het cliëntenbestand;
⦁ Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
⦁ Verbetering van de dienstverlening;
⦁ Rapporteren aan doorverwijzers;
⦁ Facturering;
⦁ Nakoming van wettelijke verplichtingen;
⦁ Het voeren van geschillen;

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot de Adem-en Ontspanningstherapie. Ook verwerkt Adem-Ing uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Daarnaast verwerkt Adem-Ing persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

• De verbetering van haar diensten;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derden wanneer Adem-Ing aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Adem-Ing zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar.

Adem-Ing moet zich ook houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Adem-Ing vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten
U heeft het recht om Adem-Ing een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Adem-Ing verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Ingeborg Opschoor
De Twijnen 27
2841DB Moordrecht

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Adem-Ing worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-05-2018