Algemene Voorwaarden

Overeenkomst

 • De therapie vindt plaats op grond van de behandelingsovereenkomst en krachtens de regelementen van de Van Dixhoorn Vereniging (VDV).

Betaling

 • De behandeling dient betaald te worden door overmaking. Het bedrag en het rekeningnummer staan op de factuur vermeld.
 • Afspraken voor een individuele behandeling kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd, tenzij anders is afgesproken. Niet tijdig afgezegde afspraken worden voor de helft in rekening gebracht. In het geheel niet nagekomen afspraken worden volledig in rekening gebracht.
 • Indien, ook na herhaalde herinneringen en aanmaningen, niet aan de verplichting tot betaling wordt voldaan, heeft Adem-Ing het recht om tot invorderingsmaatregelen over te gaan.

Annulering

 • Adem-Ing is gerechtigd om een behandeling te annuleren. De cliënt zal daarvan op de hoogte worden gebracht.

Wijzigingen

 • Bij onverwachte omstandigheden waardoor de behandeling of les niet door kan gaan, licht Adem-Ing u in via e-mail en/of telefoon. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van telefoonnummer en/of e-mailadres.
 • Adem-Ing behoudt zich de vrijheid om de Algemene voorwaarden, locatie en tarieven te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Aansprakelijkheid

 • Het deelnemen aan de behandeling  is geheel voor eigen risico. De door Adem-Ing verstrekte veiligheidsinstructies dienen door cliënt in acht te worden genomen.
 • Adem-Ing is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cliënt, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een behandeling.
 • Adem-Ing is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het door cliënt verzwijgen van medische informatie over lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en/of medicijngebruik.
 • Bij twijfel aan uw gezondheid wordt u geadviseerd uw huisarts te raadplegen.

Klachten en geschillen

De Van Dixhoorn Vereniging (VDV) en de bij haar aangesloten adem- en ontspanningstherapeuten stellen zich ten doel de zorg voor u zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Alle registertherapeuten voldoen aan de kwaliteitseisen van de Adem- en Ontspanningstherapie Stichting (AOS).

Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister van de AOS onder nummer 22116-R

Ik doe mijn uiterste best mijn vak zo goed mogelijk uit te oefenen en houd me hierbij aan het beroepsprofiel Methode Van Dixhoorn Adem- en ontspanningstherapie. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent of een klacht heeft over de door mij geboden zorg. Ik wil u daarom informeren over de klachtenregeling en de mogelijkheid voor u als patiënt/cliënt om uw ontevredenheid of klacht kenbaar te maken.

In gesprek over geboden zorg
Ten eerste kunt u, als u vragen heeft over de behandeling, ontevreden bent of een klacht heeft, dit aan mij laten weten. Wij kunnen dan in een gesprek samen tot duidelijkheid komen en hopelijk tot een goede oplossing.

Klachtenfunctionaris
Mochten wij er onverhoopt samen niet uitkomen, dan kunt u kosteloos hulp inschakelen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze is onpartijdig, bemiddelt en geeft geen oordeel. De klachtenfunctionaris zal u adviseren m.b.t. de verdere stappen in de procedure. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

De klachtenfunctionaris is:
dhr. B. Bouwmeester, oranjeplaat@gmail.com | 06-22381690.

Geschilleninstantie
Als ook m.b.v. de klachtenfunctionaris geen oplossing kan worden gevonden waarmee u tevreden bent, kunt u zich tot de onafhankelijke geschilleninstantie wenden.

Ik ben via mijn beroepsvereniging VDV/AOS aangesloten bij Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie is erkend door het Ministerie van VWS in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Deze klachtenprocedure is uitsluitend van toepassing op therapeuten die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de AOS. De volledige klachtenregeling is beschreven in het klachtenreglement.

Vragen?
Als u vragen heeft omtrent de procedure kunt u zich wenden tot het VDV-secretariaat.